Browse "Dept. of Physics(물리학과)" bySubject2 MU-M

Showing results 1 to 2 of 2

1
Generation of 84-fs pulses from a mode-locked Tm:CNNGG disordered garnet crystal laser

Pan, Zhongben; Wang, Yicheng; Zhao, Yongguang; Yuan, Hualei; Dai, Xiaojun; Cai, Huaqiang; Bae, Jieun; et al, PHOTONICS RESEARCH, v.6, no.8, pp.800 - 804, 2018-08

2
Sub-80 fs mode-locked Tm,Ho-codoped disordered garnet crystal oscillator operating at 2081 nm

Pan, Zhongben; Wang, Yicheng; Zhao, Yongguang; Kowalczyk, Maciej; Sotor, Jaroslaw; Yuan, Hualei; Zhang, Yan; et al, OPTICS LETTERS, v.43, no.20, pp.5154 - 5157, 2018-10

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0