Browse "School of Electrical Engineering(전기및전자공학부)" bySubjectZigbee

Showing results 1 to 1 of 1

1
Networking Support For Bidirectional Cross-Technology Communication

Wang, Shuai; Yin, Zhimeng; Wang, Shuai; Li, Zhijun; Chen, Yongrui; Kim, SongMinresearcher; He, Tian, IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING, v.20, no.1, pp.204 - 216, 2021-01

Discover

Type

. next

Open Access

Date issued

. next

Subject

. next

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0