Browse "School of Electrical Engineering(전기및전자공학부)" byAuthorGao, Yuan

Showing results 7 to 8 of 8

7
Independent Mobility Achieved through a Wireless Brain-Machine Interface

Libedinsky, Camilo; So, Rosa; Xu, Zhiming; Kyar, Toe K.; Ho, Duncun; Lim, Clement; Chan, Louiza; et al, PLOS ONE, v.11, no.11, 2016-11

8
Low-Power Ultrawideband Wireless Telemetry Transceiver for Medical Sensor Applications

Gao, Yuan; Zheng, Yuanjin; Diao, Shengxi; Toh, Wei-Da; Ang, Chyuen-Wei; Je, Minkyuresearcher; Heng, Chun-Huat, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, v.58, no.3, pp.768 - 772, 2011-03

Discover

Type

. next

Open Access

Date issued

. next

Subject

. next

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0